Unghingstprojektet

UnghingstprojektetJordbruksverket har beviljat ett projekt gällande körutbildning av hingstar av raserna

ardenner, gotlandsruss och nordsvensk brukshäst

Utbildningen löper över en fyraårsperiod, för att kunna ge hingstarna en väl

genomtänkt och beprövad grund i körning, där varje steg är anpassat till hingstens

ålder. Det finns möjlighet att ansluta sig till projektet ända fram till slutprovet som görs

vid 4 års ålder, men det går också att ansluta sig redan på hösten när hingsten är föl.


Mål och syfte:

Syftet med projektet är att få fram fler väl hanterade, utbildade och vid avelsvärdering

godkända hingstar av ovan nämnda raser vilket gynnar ett långsiktigt bevarande av raserna.

Utöver detta är vinsten att de hingstar som inte klarar de rasvisa kraven för avelsgodkännande,

har fått en väl genomtänkt utbildning inom brukskörning, och därigenom kan fylla det behov

av välutbildade körhästar som marknaden efterfrågar.


Anslutning till projektet:

Hingstägare eller dess företrädare har möjlighet att ansluta sig till detta projekt, och på så vis

ha möjlighet att tilldelas medel ur projektet, om utbildningen följer fastställd utbildningsplan

och hingsten erlägger ett godkänt prov, vilket för 1- och 2-åringar sker vid

unghingstrådgivningen. Slutprov för 3- och 4-åriga hingstar sker vid central avelsvärdering.

Provet döms av auktoriserad KBI-domare.


Ersättning:

Stöd ges för dem som anmält sig till projektet, och följt den utbildningsplan som är framtagen

för ändamålet och klarat fastställt prov. Utbetalning sker efter erläggande av godkänt prov

enligt fastställt regelverk.

För 3- och 4-åringar beviljas stöd oavsett de blir godkända för avel enligt rasvisa krav eller ej.

Till projektplanen hör en utbildningsplan för inkörning av brukshäst, se text nedan.


Utdrag ur regler för anslutning till unghingstutbildningsprojektet:

Hingstutbildaren ansöker om att ansluta hingsten till projektet, innan utbildningen påbörjats.

Avtal tecknas mellan utbildare och projektet. Nytt avtal ska tecknas inför anslutning till nästa

steg i utbildningen.

Under pågående utbildning skall rapporter avlämnas till projektet, där en för ändamålet

framtagen blankett med checklista ska användas. Checklistan skickas till anmälaren efter att

anmälan är inkommen och betald, och ska lämnas ifylld till sekretariatet provdagen, alt

skickas till Liselotte Erixon, Lundby 322, 195 92 MÄRSTA, senast en vecka före provdagen

Prov för 1- och 2-åringar: Hingst ska anmälas till och visas vid unghingstrådgivning där

också prov erläggs.

Prov för 3- och 4-åringar: Hingst ska anmälas till och visas vid avelsvärdering där också

prov erläggs.

Anslutning kan ske fram till dess att hingsten är 4 år och ska genomföra bruksprov.

Observera att anslutning till projektet ska ske på avsedd anmälningsblankett, som ska

skickas in till Liselotte Erixon, Lundby 322, 19592 Märsta.


Utbildningsplan för brukshäst.


Godkänd utbildningsnivå fram till 1,5 års ålder:

Hingsten ska tömköras och kunna göra lugna igångsättningar och halter på anvisad plats.

Hingsten ska stå still i halten och kunna köras i höger och vänster varv med viss

framåtbjudning och lösgjordhet.

Krav för godkänt delprov:

Hingsten ska visa prov på utbildning enlig ovanstående utbildningsnivå, med hjälp av en

enklare bana, där den tömkörs i båda varven och gör halter och igångsättningar efter

domarens anvisning.


Godkänd utbildningsnivå fram till 2,5 års ålder:

Hingsten ska kunna köras med släpa med lättare last som ger visst dragmotstånd.

Utbildningen fortgår med upprepning av arbete framför släpa med variation av lass, tyngd och

terräng, så att omväxling sker.

Under utbildningstiden ska också påbörjas anspänning av hjulfordon.

Krav för godkänt delprov:

Hingsten ska anspännas släpa med lättare last som ger visst dragmotstånd. Medhjälpare ska

användas. Hingsten ska vara trygg vid anspänning och frånspänning, och göra en lugn

igångsättning och visa prov på lugna halter. Hingsten ska köras i båda varv enligt domares

anvisning.


Godkänd utbildningsnivå fram till 3 års ålder:

Under denna del av utbildningsplanen ska hingsten köras omväxlande med släpa och

hjulfordon, men successivt efter utbildningsnivå, övergå till ökad användning av hjulfordon.

Hingsten ska ges utbildningstillfällen i omväxlande terräng, och kunna köras både på väg och

i mer ojämn terräng.

Krav för godkänt delprov:

Hingsten ska utföra körprov på avelsvärdering, motsvarande Föreningen Nordsvenska

Hästens ”Frivilligt körprov för 3-årig nordsvensk”.

Lunningsbåge eller släpa med lättare lass, kärra eller vagn får användas. Sulky eller speedcart

är inte tillåtet

Skakel skall användas, enbart linor är ej tillåtet.

Körprovet skall visa att hästen accepterar skakeltryck samt ett lättare dragmotstånd.

Banan skall läggas så att hästen körs i skritt i både höger och vänster varv samt göra halt efter

domarens anvisningar.

Körsträckan skall vara minst 300 meter.


Godkänd utbildningsnivå vid 4 års ålder:

Hingsten ska fortsätta sin utbildning enligt samma princip som vid 3 års ålder, med mål att

befästa köregenskaperna och göra den mer säker att köra framför både släplass och

hjulfordon. Större krav kan ställas på dragvilja och att den arbetar på ett avspänt och

disciplinerat vis, även om den utsätts för mer yttre störning och andra miljöer än de invanda.

Krav för godkänt slutprov:

Hingst ska genomföra prov enligt föreningarnas regelverk för ”Körbarhetsintyg”, och provet

ska utföras vid avelsvärdering av hingstar.

Banan ska vara 300-400 m lång. En lämplig arbetsvagn ska användas, lastad med ett lass

vägande ca 300 kg. För gotlandsruss behöver vagnen inte vara lastad. Dock ska lasset

anpassas efter underlag och terräng.

Följande moment ska bedömas:

1. Anspänning, frånspänning

2. Igångsättning, dragteknik

3. Halter

4. Ryggning (baksele rekommenderas)

5. Temperament, samarbetsvilja och lydnad

Ur säkerhetssynpunkt skall en medhjälpare anlitas vid anspänning och frånspänning.

Försök till anspänning får pågå högst fem minuter. Hästen ska vara selad med väl tillpassad

loksele och betslad med träns- eller stångbett av vedertagen typ. Gotlandsruss får även köras

med bröstsele. Hjälptyglar eller dylikt är ej tillåtet. Maximalt kan 10 p utdelas på varje

moment, vilket ger en total maxpoäng på 50 p. För godkänt prov krävs lägst 35 p. Delpoäng

under 7 godkännes endast för ryggningsmomentet, där lägst 5 p är godkänt.


Information:

Allmänna upplysningar om projektet kan lämnas av Liselotte Erixon, tel 08-59143403, 070-

370 24 14, Kåre Gustafson, tel 0122-504 63 eller 070-555 04 63 eller Lennart Gustavsson, tel

0325-421 63, 070-994 08 75 .


VÄLKOMMEN TILL

MÄLARDALENS RUSSAVELSFÖRENING

En lokalförening till Svenska Russavelsföreningen


 


E-post webmaster: agneta.hecht@gmail.com


Telefon: 0705647974

Copyright © All Rights Reserved.